ചിത്രങ്ങള്‍ - ക്യാമ്പയിനുകള്‍


സിപിഎം നരുവാമൂട് LCയുടെ ജനകീയ ജൈവ പച്ചകറി വിപണി
സിപിഎം നരുവാമൂട...
സിപിഎം നരുവാമൂട് LCയുടെ ജനകീയ ജൈവ പച്ചകറി വിപണി
സിപിഎം നരുവാമൂട...
സി.പി.ഐ.എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാട്ടാക്കട ഏരിയയിൽ നടത്തുന്ന ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉത്ഘാടനം.
സി.പി.ഐ.എമ്മിന്...
സി.പി.ഐ.എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാട്ടാക്കട ഏരിയയിൽ നടത്തുന്ന ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉത്ഘാടനം.
സി.പി.ഐ.എമ്മിന്...
സി.പി.ഐ.എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാട്ടാക്കട ഏരിയയിൽ നടത്തുന്ന ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉത്ഘാടനം.
സി.പി.ഐ.എമ്മിന്...
സി.പി.ഐ.എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാട്ടാക്കട ഏരിയയിൽ നടത്തുന്ന ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉത്ഘാടനം.
സി.പി.ഐ.എമ്മിന്...
സി പി ഐ എം കാട്ടാക്കട ഏരിയ കമ്മിറ്റി ആഫീസിൽ [പി .കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരക മന്ദിരം ] ആരംഭിച്ച ജൈവ പച്ചക്കറി വില്പന കേന്ദ്രത്തിൽ
സി പി ഐ എം കാട്...
സി പി ഐ എം കാട്ടാക്കട ഏരിയ കമ്മിറ്റി ആഫീസിൽ [പി .കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരക മന്ദിരം ] ആരംഭിച്ച ജൈവ പച്ചക്കറി വില്പന കേന്ദ്രത്തിൽ
സി പി ഐ എം കാട്...
സി പി ഐ എം കാട്ടാക്കട ഏരിയ കമ്മിറ്റി ആഫീസിൽ [പി .കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരക മന്ദിരം ] ആരംഭിച്ച ജൈവ പച്ചക്കറി വില്പന കേന്ദ്രത്തിൽ
സി പി ഐ എം കാട്...
സി പി ഐ എം കാട്ടാക്കട ഏരിയ കമ്മിറ്റി ആഫീസിൽ [പി .കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരക മന്ദിരം ] ആരംഭിച്ച ജൈവ പച്ചക്കറി വില്പന കേന്ദ്രത്തിൽ
സി പി ഐ എം കാട്...
സി പി ഐ എം കാട്ടാക്കട ഏരിയ കമ്മിറ്റി ആഫീസിൽ [പി .കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരക മന്ദിരം ] ആരംഭിച്ച ജൈവ പച്ചക്കറി വില്പന കേന്ദ്രത്തിൽ
സി പി ഐ എം കാട്...
സി പി ഐ എം കാട്ടാക്കട ഏരിയ കമ്മിറ്റി ആഫീസിൽ [പി .കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരക മന്ദിരം ] ആരംഭിച്ച ജൈവ പച്ചക്കറി വില്പന കേന്ദ്രത്തിൽ
സി പി ഐ എം കാട്...
കൈതമുക്കിൽ സി.പി.ഐ-എം നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഓണക്കിറ്റ്‌ വിതരണം.
കൈതമുക്കിൽ സി.പ...
അഞ്ചുതെങ്ങ് സി.പി.ഐ-എം പുത്തന്‍ നട ബ്രാഞ്ച് കമ്മറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഗ്രാമോത്സവത്തില്‍ അംഗനവാടി കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ഓണകോടി വിതരണം.
അഞ്ചുതെങ്ങ് സി....
ഇ.എം.എസ് അക്കാദമിയിലെ പോളി ഹൗസില്‍ നടന്ന വിളവെടുപ്പും ജൈവപച്ചക്കറി സ്റ്റാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും സിപിഐ(എം) സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ:കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
ഇ.എം.എസ് അക്കാദ...
ഇ.എം.എസ് അക്കാദമിയിലെ പോളി ഹൗസില്‍ നടന്ന വിളവെടുപ്പും ജൈവപച്ചക്കറി സ്റ്റാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും സിപിഐ(എം) സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ:കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
ഇ.എം.എസ് അക്കാദ...
ഇ.എം.എസ് അക്കാദമിയിലെ പോളി ഹൗസില്‍ നടന്ന വിളവെടുപ്പും ജൈവപച്ചക്കറി സ്റ്റാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും സിപിഐ(എം) സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ:കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
ഇ.എം.എസ് അക്കാദ...
ഇ.എം.എസ് അക്കാദമിയിലെ പോളി ഹൗസില്‍ നടന്ന വിളവെടുപ്പും ജൈവപച്ചക്കറി സ്റ്റാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും സിപിഐ(എം) സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ:കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
ഇ.എം.എസ് അക്കാദ...
അഖിലേന്ത്യാജനാധിപത്യ മഹിള അസോസിയേഷൻ ശേഖരിച്ച അരിയും പല വ്യഞ്ജനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും സഖാവ് ടി എൻ സീമ എം പി അഗസ്ത്യ വനത്തിലെ ആദിവാസികൾക്ക്‌ നൽകിയപ്പോൾ...
അഖിലേന്ത്യാജനാധ...
അഖിലേന്ത്യാജനാധിപത്യ മഹിള അസോസിയേഷൻ ശേഖരിച്ച അരിയും പല വ്യഞ്ജനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും സഖാവ് ടി എൻ സീമ എം പി അഗസ്ത്യ വനത്തിലെ ആദിവാസികൾക്ക്‌ നൽകിയപ്പോൾ...
അഖിലേന്ത്യാജനാധ...
അഖിലേന്ത്യാജനാധിപത്യ മഹിള അസോസിയേഷൻ ശേഖരിച്ച അരിയും പല വ്യഞ്ജനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും സഖാവ് ടി എൻ സീമ എം പി അഗസ്ത്യ വനത്തിലെ ആദിവാസികൾക്ക്‌ നൽകിയപ്പോൾ...
അഖിലേന്ത്യാജനാധ...
അഖിലേന്ത്യാജനാധിപത്യ മഹിള അസോസിയേഷൻ ശേഖരിച്ച അരിയും പല വ്യഞ്ജനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും സഖാവ് ടി എൻ സീമ എം പി അഗസ്ത്യ വനത്തിലെ ആദിവാസികൾക്ക്‌ നൽകിയപ്പോൾ...
അഖിലേന്ത്യാജനാധ...
അഖിലേന്ത്യാജനാധിപത്യ മഹിള അസോസിയേഷൻ ശേഖരിച്ച അരിയും പല വ്യഞ്ജനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും സഖാവ് ടി എൻ സീമ എം പി അഗസ്ത്യ വനത്തിലെ ആദിവാസികൾക്ക്‌ നൽകിയപ്പോൾ...
അഖിലേന്ത്യാജനാധ...


Copyright © 2015. CPIM Thiruvananthapuram District Committee. All Rights Reserved. Designed by Mahesh