ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ബി. പി. മുരളി


വാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് നാവായിക്കുളം
പേര് ബി പി മുരളി
പാര്‍ട്ടി CPI(M)
മേല്‍വിലാസം മാമ്പഴികത്ത് വീട്, കിളിമാനൂര്‍, പുല്ലയില്‍,
ഫോണ്‍ ***
മൊബൈല്‍ 9446614044
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ / പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വൈവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിതന്‍
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ***

സ്മിത. ഡി


വാര്‍ഡ് നമ്പര് 3
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് കിളിമാനൂര്‍
പേര് സ്മിത ഡി
പാര്‍ട്ടി CPI(M)
മേല്‍വിലാസം ശ്രാവണം, കടവിള, ആലംകോട്(വഴി), വഞ്ചിയൂര്‍,
ഫോണ് ***
മൊബൈല്‍ 9846349474
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ / പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ ‍
വൈവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ***

വൈ. വി. ശോഭകുമാര്‍


വാര്‍ഡ് നമ്പര് 5
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് വെഞ്ഞാറമൂട്
പേര് വൈ വി ശോഭകുമാര്‍
പാര്‍ട്ടി CPI(M)
മേല്‍വിലാസം വൈ വി ഭവന്‍, മാരിയം, വെഞ്ഞാറമൂട്,
ഫോണ് ***
മൊബൈല്‍ 9995921514
വയസ്സ് 28
സ്ത്രീ / പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വൈവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിതന്‍
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ബിരുദം
തൊഴില്‍ ***

വി. കെ. മധു


വാര്‍ഡ് നമ്പര് 7
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് പാലോട്
പേര് വി കെ മധു
പാര്‍ട്ടി CPI(M)
മേല്‍വിലാസം കാനനച്ചോല, പാലോട്, പച്ച,
ഫോണ് ***
മൊബൈല്‍ 9447790301
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ / പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വൈവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിതന്‍
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ***

ബിജു മോഹന്‍. വി


വാര്‍ഡ് നമ്പര് 8
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ആര്യനാട്
പേര് ബിജു മോഹന്‍ വി
പാര്‍ട്ടി CPI(M)
മേല്‍വിലാസം മേലേച്ചിറ വീട്, ആര്യനാട്, ആര്യനാട്,
ഫോണ് 04722853633
മൊബൈല്‍ 9447212796
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ / പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വൈവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിതന്‍
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ സഹകരണ ജീവനം

മായാ ദേവി എല്‍.പി


വാര്‍ഡ് നമ്പര് 9
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് വെള്ളനാട്
പേര് മായാ ദേവി എല്‍.പി
പാര്‍ട്ടി CPI(M)
മേല്‍വിലാസം ചന്ദ്രശേഖര വിലാസം, ചാങ്ങ, ചാങ്ങ,
ഫോണ് ***
മൊബൈല്‍ 9447700711,9526090104
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ / പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ ‍
വൈവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ***

ഡോ. സി. എസ്. ഗീതാരാജശേഖരന്‍


വാര്‍ഡ് നമ്പര് 12
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് കുന്നത്തുകാല്‍
പേര് ഡോ. സി എസ് ഗീതാരാജശേഖരന്‍
പാര്‍ട്ടി CPI(M)
മേല്‍വിലാസം ഗോപാല മന്ദിരം, ഇടവാല്‍, ഒറ്റശേഖരമംഗലം,
ഫോണ് 04712255257
മൊബൈല്‍ 7403482707
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ / പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ ‍
വൈവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്രീഡിഗ്രി, ഡി.എച്ച്.എം.എസ്
തൊഴില്‍ ***

അഡ്വ. എസ് .കെ. ബെന്‍ഡാര്‍വിന്‍


വാര്‍ഡ് നമ്പര് 13
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് പാറശ്ശാല
പേര് അഡ്വ. എസ് കെ ബെന്‍ഡാര്‍വിന്‍
പാര്‍ട്ടി CPI(M)
മേല്‍വിലാസം പെരുവിള വീട്, പരശുവയ്ക്കല്‍, പരശുവയ്ക്കല്‍,
ഫോണ് ***
മൊബൈല്‍ 9447904627
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ / പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വൈവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിതന്‍
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ബി.എ, എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ അഭിഭാഷകന്‍

അഡ്വ. എസ് .കെ. പ്രീജ


 

വാര്‍ഡ് നമ്പര് 16
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ബാലരാമപുരം
പേര് അഡ്വ. എസ് കെ പ്രീജ
പാര്‍ട്ടി CPI(M)
മേല്‍വിലാസം പുല്ലുവിളാകത്ത് വീട്, പ്രാവച്ചമ്പലം, നേമം,
ഫോണ് 04712392290
മൊബൈല്‍ 9895697221
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ / പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ ‍
വൈവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ബി.എ, എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ അഭിഭാഷക

ഉഷാ കുമാരി


വാര്‍ഡ് നമ്പര് 20
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് കരകുളം
പേര് ഉഷാ കുമാരി
പാര്‍ട്ടി CPI(M)
മേല്‍വിലാസം ഉഷസ്, മാടവന ലൈന്‍, കരകുളം,
ഫോണ് ***
മൊബൈല്‍ 9747844204
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ / പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ ‍
വൈവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ***

രാധാ ദേവി. എസ്


വാര്‍ഡ് നമ്പര് 21
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് മുദാക്കല്‍
പേര് രാധാ ദേവി എസ്
പാര്‍ട്ടി CPI(M)
മേല്‍വിലാസം രാഗം, കരൂര്‍, പോത്തന്‍കോട്,
ഫോണ് 04712419873
മൊബൈല്‍ 9526669960
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ / പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ ‍
വൈവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ എല്‍.ഐ.സി ഏജന്‍റ്

എം. ജലീല്‍


വാര്‍ഡ് നമ്പര് 22
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് കണിയാപുരം
പേര് എം ജലീല്‍
പാര്‍ട്ടി CPI(M)
മേല്‍വിലാസം ജലീല്‍ മന്‍സില്‍, കല്ലുപാലം, കീഴാവൂര്‍,
ഫോണ് ***
മൊബൈല്‍ 9447583203
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ / പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വൈവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിതന്‍
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ***

എസ്. കവിത


വാര്‍ഡ് നമ്പര് 23
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് മുരുക്കുംപുഴ
പേര് എസ് കവിത
പാര്‍ട്ടി CPI(M)
മേല്‍വിലാസം കാവ്യശ്രീ, ചെറുകായല്‍ക്കര, വരിക്കുമുക്ക്, മുരുക്കുംപുഴ,
ഫോണ് ***
മൊബൈല്‍ 9895303340
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ / പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ ‍
വൈവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ബി.എസ്.സി
തൊഴില്‍ ***

അഡ്വ. വി ജോയി


വാര്‍ഡ് നമ്പര് 24
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് കിഴുവിലം
പേര് അഡ്വ. വി ജോയി
പാര്‍ട്ടി CPI(M)
മേല്‍വിലാസം സൌഹൃദം, പെരുങ്ങൂഴി, പെരുങ്ങൂഴി,
ഫോണ് 04702636262
മൊബൈല്‍ 9447206270
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ / പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വൈവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിതന്‍
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ബി.എ, എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ അഭിഭാഷകന്‍

അഡ്വ. എ. ഷൈലജ ബീഗം


വാര്‍ഡ് നമ്പര് 25
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് ചിറയിന്‍കീഴ്
പേര് അഡ്വ. എ. ഷൈലജ ബീഗം
പാര്‍ട്ടി CPI(M)
മേല്‍വിലാസം വടക്കേ ബംഗ്ലാവ്, മണനാക്ക്, പെരുംകുളം,
ഫോണ് 04702654308
മൊബൈല്‍ 9447388577
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ / പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ ‍
വൈവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ബി.എസ്.സി, ബി.എഡ്, എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ അഭിഭാഷക

എസ്. കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി


വാര്‍ഡ് നമ്പര് 26
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് മണമ്പൂര്‍
പേര് എസ് കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി
പാര്‍ട്ടി CPI(M)
മേല്‍വിലാസം മംഗലത്തുംവിള, വര്‍ക്കല, ചെറുന്നിയൂര്‍,
ഫോണ് 04702609004
മൊബൈല്‍ 9846609004
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ / പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വൈവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിതന്‍
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ***

end faq


Copyright © 2015. CPIM Thiruvananthapuram District Committee. All Rights Reserved. Designed by Mahesh